Satış İlanı

 
MUŞ
TİCARET VE SANAYİ ODASI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
 
1-      İhalenin Konusu:
Mülkiyeti Muş Ticaret ve Sanayi Odasına ait, Kültür Mahallesi 85 ada 13 parsel’de bulunan m²’si aşağıda tabloda belirtilen zemin + asma katta bulunan kat mülkiyetli asma katlı 4 adet işyerinin ve dükkanlardan bağısız girişli (otopark’a uygun) bodrum kat satış işi.
 
2-      İhalenin Yapılış Şekli:
Kapalı teklif ve açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. (İhale tarih ve saatinde kapalı teklifler komisyon ve istekliler huzurunda açıldıktan sonra açık arttırma yapılacaktır.)
 
3-      Ödeme Şekli ve Tapu Devri:
Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonra satış bedeli ödenecek ve akabinde tapu devri gerçekleştirilecektir.
 
4-      İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 250,00 TL. (Oda veznesine yatırılacaktır) karşılığında Muş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden (Kültür Mah. Cengiz Topel Cad. No: 3 Kat: 1 Merkez / MUŞ) temin edebilirler.
 
5-      Geçici Teminat Miktarı:
Geçici Teminat tutarı; verilecek teklif bedelinin %3’ünden az olmamalıdır. Bu tutar, nakit olarak Halkbank Muş Şubesindeki İBAN TR48 0001 2009 6850 0016 0000 42 no’lu Muş Ticaret ve Sanayi Odası hesabına yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler banklardan alacakları doksan (90) gün süreli teminat mektuplarını vereceklerdir.
 
6-      İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri:
Söz konusu işyerlerinin satış ihalesi 20.08.2019 Pazartesi günü Muş Ticaret ve Sanayi Odası(Kültür Mah. Cengiz Topel Cad. No: 3 Kat: 2 Merkez / MUŞ) hizmet binasında yer alan Meclis Toplantı salonunda Saat: 14:00’da Muş Ticaret ve Sanayi Odası İşyeri Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 
7-      İhaleye katılmak için istenen belgeler:
a)      Geçici Teminat yatırıldığına dair belge,
b)      İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
c)      Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)
d)     Noterden tasdikli nüfus cüzdan sureti (Gerçek kişiler için)
e)      Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı) ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası
f)       Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, güncel olarak alınmış, Oda Sicil Belgesi ve Faaliyet Belgesi
g)      Şartname bedelinin ödendiğine dair belge
h)      Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
i)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
8-      İhaleyi yapmakla görevli Muş Ticaret ve Sanayi Odası İşyeri satış Komisyonu yapıp yapmamakta serbestir.
9-      İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
10- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile isteklinin adı, soyadı adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
11- İhaleye sunulan her işyeri için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacağı gibi tümü içinde ( her işyeri için verilen teklifler ayrı ayrı belirtilmek üzere) tek dosya hazırlanabilir. Ayrıca birden fazla işyeri içinde ( her işyeri için verilen teklifler ayrı ayrı belirtilmek üzere) tek dosya hazırlanabilir.
12- İhale sonucu kesin satış kararını (kabul ya da ret) verecek olan 5174 sayılı yasa gereğince Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis kuruludur.
13- Muş Ticaret ve Sanayi Odası ‘Kamu İhale Yasası’ hükümlerine tabi değildir. İhale ilanı ve şartnamelerinde belirtilmeyen hususlarda 5174 sayılı yasa ile bu yasaya göre çıkarılan yönetmelik ve genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 
İli / ilçe
Ada
Parsel
Bağımsız Bölün
Niteliği
Zemin Kat
Asma Kat
Geçici Teminat Bedeli
Muhammen
Bedel
İhale Tarih / Saati
Muş
Merkez
85
13
1-2
İşyeri
(Vakıfbank
Kiralık)
377
308
Verilecek Teklif Bedelinin
%3’ü
Olacaktır.
2.500.000,00 TL.
20.08.2019
14:00
Muş
Merkez
85
13
3
İşyeri
154
131
Verilecek Teklif Bedelinin
%3’ü
Olacaktır.
770.000,00 TL.
20.08.2019
14:00
Muş
Merkez
85
12
4
İşyeri
350
310
Verilecek Teklif Bedelinin
%3’ü
Olacaktır.
1.750.000,00
TL.
20.08.2019
14:00
Muş
Merkez
85
12
14
İşyeri (Bodrum)
730
---
Verilecek Teklif Bedelinin
%3’ü
Olacaktır.
730.000,00
TL.
20.08.2019
14:00
 
Bilgi İçin İletişim Bilgileri:
 
Adres: Muş Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası
             Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi
             No:3   Kat:1 Merkez / MUŞ
Tel: 0436 212 11 95
Fax: 0436 212 99 93
Muş Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018