Haber


17

De­ğer­li Oda Üye­le­ri­miz; KO­RO­NAVİRUS ted­bir­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, oda­mi­za gel­me­den www.​must­so.​org.​tr ad­re­sin­den oda bel­ge­le­ri­ni­zi ala­bi­lir ve aidat öde­me­le­ri­ni­zi ya­pa­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ted­bir­le­re de azami ola­rak uyul­ma­sı hu­su­sun­da ge­rek­li has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­me­si önem arz et­mek­te­dir.

 

Okunma Sayısı: 116
resim
Muş Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018